Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่เทศบาล
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค 63.)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
dfgdh
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประการการโอนงบประประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

วันที่ 14 มกราคม 2563 งานป้องกันและงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกพื้นที่ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติผู้ค้าและผู้ซื้อของในตลาด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
15 ม.ค. 2564

งาน"ของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2563"
28 ธ.ค. 2563
 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564
28 ธ.ค. 2563

งานวิจัยชุมชน หมู่ที่ 7 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันกอง ม.7
17 ธ.ค. 2563
 

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้นายจิตร ห้วยไชย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล เข้าตรวจสถานที่ จัดการขยะตกค้างโดยชุมชน ณ สถานที่หมู่ที่ 1ซอย9 และ การจัดการขยะโดยชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่ ซึ่งมีการจัดการขยะตกค้างหลังคัดแยก สัปดาห์ละ1วันๆละ ประมาณ 400กิโลกรัมโดยที่ คณะกรรมการหมู่ที่9 ได้มีการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ของร้านค้า สถานประกอบการ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการเฉพาะราย ที่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนอีกด้วย
15 ธ.ค. 2563

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นประธาน โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563
7 ธ.ค. 2563
 
ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 14/01/2564 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 07/01/2564 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 06/01/2564 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
ประกาศ ขอความร่วมมือในการงดเผาขยะในที่โล่งทุกชนิด
( ประกาศเมื่อ 05/10/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
ประกาศ แถลงการณ์โควิค-19 ฉบับล่าสุด
( ประกาศเมื่อ 18/09/2563 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )
ประกาศ ข้อกำหนดฯและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
( ประกาศเมื่อ 02/09/2563 เปิดอ่าน 69 ครั้ง )
แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านทราบ
( ประกาศเมื่อ 01/09/2563 เปิดอ่าน 133 ครั้ง )
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 60 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างลานสุขภาพ
( ประกาศเมื่อ 13/01/2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานสุขภาพ
( ประกาศเมื่อ 13/01/2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
( ประกาศเมื่อ 07/01/2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562) ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562) ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายค้างจ่าย
( ประกาศเมื่อ 24/11/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ระบบประปาป๊อกแทงค์ (POG TANKS) หมู่ที่ 9)
( ประกาศเมื่อ 24/11/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ระบบประปาป๊อกแทงค์ (POG TANKS) หมู่ที่ 1)
( ประกาศเมื่อ 24/11/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 16/10/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 4
( ประกาศเมื่อ 09/10/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ดูทั้งหมด

Warning: file_get_contents(http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/maerai/domains/maerai.go.th/public_html/ajaxtabs/newsFeed.php on line 30
 

นายสำราญ สันตุ้ยลือ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร
สายตรง 089-1916202
 

จสต.หญิง กฐิน มงคลเวชวิไล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 87292 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์