• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

 • ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 10/12/2021
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 10/7/2021
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 10/7/2021
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9/27/2021
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 9/27/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่ 9/23/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง-ห้วยไร่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ 9/23/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01โครงการก่อสร้างอาคารสำนัก 9/23/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด โทร 053-667505 10/15/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 10/12/2021
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 9/30/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 9/29/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 9/23/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 9/23/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 9/23/2021
 • ประกาศเทศบาลต าบลแม่ไร่ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 9/10/2021

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 10/7/2021
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 10/7/2021
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 10/7/2021
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9/27/2021
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 9/27/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้าน 9/21/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส 9/21/2021

เอกสารดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง