• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่ 9/23/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง-ห้วยไร่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ 9/23/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01โครงการก่อสร้างอาคารสำนัก 9/23/2021
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่ากว๋าว ซอย ๙ บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ไร่ อำเภอ 9/21/2021
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง-ห้วยไร่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 9/21/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 9/23/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 9/23/2021
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 9/23/2021
 • ประกาศเทศบาลต าบลแม่ไร่ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 9/10/2021

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้าน 9/21/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส 9/21/2021

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง