• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8

>>วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้ #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากไร้ รายนายคำ อิ่นแก้ว บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ร่วมกับ #กองช่าง #ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 #จิตอาสาชาวบ้าน และ #สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ของสภาองค์กรพัฒนาชุมชน(พอช.) โดยบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย(พมจ.เชียงราย) กับศูนย์ช่วยเหลือเทศบาลตำบลแม่ไร่ และประชาชนในพื้นที่

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง