• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.โดยจ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและผู้แทนหมู่บ้านห้วยไร่ หมู่6  เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง