• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 5  ด้าน

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง