• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ ลงพื้นที่พ่อหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง