• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ ลงพื้นที่พ่อหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง