• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาข่า เศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)

??วันที่ 13 กันยายน 2565 ทางโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมการอบรมช่องทางการจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์มและให้คำปรึกษา รวมถึงติดตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าปักอาข่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนีย์ อินสาร(#ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาคเหนือของเว็บไซต์ www.168shoponline.com และอาจารย์ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ #หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาข่าตำบลแม่ไร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์?ผ้าปักอาข่า โดยมีนักพัฒนาชุมชนชำนาญการให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง