• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลแม่ไร่

??การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลแม่ไร่
??วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายรุ่งทิวา อาคะปัญญา #รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ในฐานะประธานศูนย์ อปพร. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
♦?ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนพิณน์ ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกเป็นเลขานุการศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงราย
♦?ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
- การจัดงานของดีตำบลแม่ไร่
- การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลแม่ไร่ ชุดใหม่
♦?ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
- ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง 5 วัน
โดยในที่แระชุมมีมติดังนี้
-การจัดงานของดีตำบลแม่ไร่ ขอแรง อปพร. จัดชุดเวรรักษาความปลอดภัยและการจราจร วันละ 10 นาย
-การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่มีมติเอกฉันท์ ดังนี้
1.นายสมบูรณ์ ปุระเสาร์ เป็นประธาน
2 .นายบุญช่วย บุญเป็งแก้ว รองประธาน
3.นายอนันต์ ธิรินทอง รองประธาน
4.นายสุข จันทร์อ้าย เหรัญญิก
5.นางสาวณัฐนพิณน์ ศรีบุญเรือง เป็นเลขานุการ
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง