• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

อบรมการทำปุ๋ยน้ำของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9

??วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ??
นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการทำปุ๋ยน้ำของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 เพื่อให้ความรู้และให้ชาวบ้านเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน .
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง