• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พ่นหมอกควัน หมู่ 7

งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ไร่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกตามการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง