• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน

โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ได้รับเกียรติจากวิทยากร สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สบอ.15(เชียงราย) ภายใต้การอำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง