• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG

นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมเลขานุการ และ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนหมู่ 6 บ้านห้วยไร่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมการสรุปโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 2 (Guideline for Economic Driving by BCG Model for Sustainable Tourism Development Case study: Tourism communities in the upper northern provinces group 2 ) โดย อาจารย์คณะการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เวลา 09.30 - 12.00 น

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง