• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

??การขอรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 #เทศบาลตำบลแม่ไร่ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ #ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่1 กันยายน 2567(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ #สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ #งานพัฒนาชุมชน ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
????โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง