• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประชุมประชาคมแผนและโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 3

??วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. #งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการร่วมประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนเสนอของบประมาณปี 2567 และเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมถ้ามี และ#งานสาธารณสุข ดำเนิน#โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าสักขวาง หมู่ 3 โดยมี#นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ #คณะผู้บริหาร #สมาชิกสภาเทศบาล #ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกอง #ปลัดเทศบาล #รองปลัดเทศบาล #หัวหน้าสำนักปลั #ผู้อำนวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกองทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมประชาคมแผนและโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครั้งนี้

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง