• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

??วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน?2565 #งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วย #รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา ส่งมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนต้นแบบบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 จำนวน 100 ครัวเรือน โดยมี นายสมบูรณ์ ปุระเสาร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว เป็นผู้แทนในการรับมอบและชี้แจงประชาชนในการจัดทำถังขยะเปียก และ#งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการร่วมประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนเสนอของบประมาณปี 2567 และเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมถ้ามี

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง