• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 23-27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง