• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรี เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพและการยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง