• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

การกระชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

นายรุ่งทิวา อาคะปัญญา ประธานสภาสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง