• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1

งานสาธารณสุข พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง