• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ชี้แจงและรังวัดที่ดินที่อุทิศเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ ของบ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นิติกรและกองช่าง ลงพื้นที่ชี้แจงและรังวัดที่ดินที่อุทิศเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ ของบ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง