• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง

(1) จุดแข็ง (Strengths)
1) ทำเลที่ตั้งเป็นทางผ่านไปสู่อำเภอแม่สายและเป็นทางผ่านไปสู่ดอยตุงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ที่ 2 บ้านสันกอง และอัตราการขยายตัวของย่านเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวมายังหมู่ที่ 1,7,8 และ 9 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับถนนพหลโยธิน
2) มีขนาดพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,500 ไร่ ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่บริหารงานน้อยที่สุดในอำเภอแม่จัน ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในเชิงขอบเขตของพื้นที่
3) มีผู้นำกลุ่มอาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ เช่น กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง
4) มีศูนย์เรียนรู้หลายแห่งซึ่งมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนบ้านสันกอง 
5) เทศบาลตำบลแม่ไร่มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USONET) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
6) หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ เช่น สถานศึกษา หน่วยบริการสาธารณสุข ตำรวจ เกษตรตำบลฯ ให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
7) เทศบาลตำบลแม่ไร่ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกระเช้าอเนกประสงค์ 
8) มีเว็บไซต์ประจำองค์กรเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ ขององค์กร และเป็นช่องทางในการรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน
9) กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มและดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
10) มีวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่อไปได้

(2)จุดอ่อน (weaknesses)
1) พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขามักประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี
2) พื้นที่มีขนาดเล็กทำให้แก้ปัญหาบางอย่างลำบากเช่น ปัญหาไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
3) การคมนาคมภายในตำบลยังไม่สะดวกและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ซึ่งมีพื้นที่ในทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆภายในตำบล แต่ในทางปฏิบัติประชาชนต้องใช้เส้นทางคมนาคมผ่านเขตเทศบาลตำบลห้วยไคร้ และถนนบางสายเริ่มชำรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
4) พื้นที่ประกอบไปด้วยประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 มีการเคลื่อนย้ายประชากรจากที่อื่นในแต่ละปีจำนวนมาก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหายาเสพติด ปัญหาสัญชาติ และปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนั้นการสื่อสารต่างภาษาและการดำรงชีวิตต่างวัฒนธรรมเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
5) ประชาชนยังขาดองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การแก้ไขปัญหาขยะ การพัฒนาอาชีพ และขาดวินัยในการจราจร
6) ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาภัยพิบัติทางน้ำ และภัยแล้ง
7) ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มีรายได้น้อย และมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ

(3) โอกาส (Opportunities)
1) ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้รับอิทธิพลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และได้รับผลพลอยได้จากแหล่งท่องเที่ยวดอยตุง ในฐานะที่เป็นทางผ่าน ประกอบกับจะได้รับผลดีทางเศรษฐกิจจากนโยบายของจังหวัดในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
2) นโยบายของรัฐและนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นนโยบายของรัฐจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรได้พอสมควรในการปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การพัฒนาหมู่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซึ่งยังคงวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3) ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสร้างประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ เทศบาลตำบลแม่ไร่ สามารถติดต่อประสานงานและทราบถึงข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว 

(4) อุปสรรค (Threats)
1) ปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับท้องถิ่น
2) ตำบลแม่ไร่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศที่มีแหล่งกำเนิดนอกประเทศได้ เช่น หมอกควันที่เกิดจากไฟป่าและการเผาขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง