• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัต การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2585 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด 01.03.2022
พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ ขุดดินและถมดิน ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง คัดแยกมูลฝอย ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมู ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอ ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อ ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ ดาวน์โหลด 01.03.2022
เทศบัญญัติ เรื่อง จำหน่ายสินค้าในที่หรือท ดาวน์โหลด 01.03.2022
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง