• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 17/10/2022
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 08/10/2022
คำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 08/10/2022
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดาวน์โหลด 08/10/2022
รายงานเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 08/10/2022
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด 19/09/2022
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022
ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 07/09/2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง