• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลด 30.03.2022
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑแ์ ละเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑก์ ารส่ังพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัตริาชการ ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑก์ ารรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานจ้างเทศบาล ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑก์ ารพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑก์ ารพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัตหิน้าทรี่ าชการสา หรับพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลด 30.03.2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง