• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่

 1. ตลาดเอกชน จำนวน 2 แห่ง

     1.1 ตลาดบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย

     1.2 ตลาดสันกอง

2. ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง

    2.1 ตลาดคลองถม-ท่าม่วง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง