• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การวิเคราะห์ปัญหา

3.1 ปัญหาอุทกภัย
ตำบลแม่ไร่อยู่ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในบริเวณลาดเอียง และเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากดอยตุง มักประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปี และเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เกิดน้ำป่าไหลหลากและเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลแม่ไร่กว่า ๒๐ หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า ๘๐ ไร่ สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค เช่น ถนน คอสะพานชำรุดเสียหาย น้ำกัดเซาะตลิ่งเป็นเหตุให้บ้านเรือนชำรุด มีผู้เสียชีวิตจากการถูกกระแสน้ำป่าพัดจมน้ำ ๑ ราย ซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่ไร่ได้ซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว พร้อมทั้งจัดหากระสอบทรายเพื่อสร้างทำนบกั้นน้ำ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุทกภัย
- ปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง จากภาวะอากาศแปรปรวน
- ปริมาณน้ำที่ไหลจากภูเขามีมากเกินกว่าความจุของลำน้ำ ทำให้น้ำไหลแรง เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและซัดเซาะตลิ่งและสิ่งก่อสร้างเสียหาย
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม มาเป็นชุมชนเมืองซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
- การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
แนวทางแก้ไขปัญหา
      ปัญหาอุทกภัยของตำบลแม่ไร่ แม้จะไม่ใช่พื้นที่ประสบภัยรุนแรง เนื่องจากน้ำไม่ได้ท่วมขังเป็นระยะเวลานาน แต่ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขคือสิ่งสาธารณูปโภคที่เสียหายจากอุทกภัย ได้แก่ ถนน และอุโมงค์น้ำลอดที่ถูกน้ำเซาะจนแตกร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงค์น้ำลอดพื้นที่หมู่ที่ ๗ ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายของผู้สัญจรไปมา เทศบาลตำบลแม่ไร่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างสะพาน แทนการซ่อมแซมอุโมงค์ดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น แต่การสร้างสะพานต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง 
      การแก้ไขปัญหานอกจากการซ่อมแซมสาธารณูปโภคแล้ว เทศบาลตำบลแม่ไร่ยังได้มีการขุดลอกลำเหมืองเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน ให้สามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำในการช่วยเหลือเกษตรกรในยามหน้าแล้งได้ ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งน้ำ ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก เพื่อช่วยลดความรุนแรงและความเร็วของน้ำไหลบ่า โดยส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวตลิ่ง และแนวระดับขวางพื้นที่ลาดชัน

3.2 ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย
      เทศบาลตำบลแม่ไร่ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเกิดจากปัญหาที่ตำบลแม่ไร่ ไม่มีพื้นที่กำจัดขยะ ประกอบกับไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และกำลังคนที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการแทน ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะนั้น เทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนละ ๑๑ บาท ต่อเดือน และประชาชนออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอีกครัวเรือนละ ๓๐ บาท ต่อเดือนตามขนาดและประเภทของบ้านและกิจการ โดยมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๙๘๕ ครัวเรือน ปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลแม่ไร่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้น เพราะความเจริญทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยประสบปัญหาอย่างมาก เนื่องจากการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง ทำให้ขยะหมักหมมและมีปริมาณมากสร้างทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญและอาจเป็นบ่อเกิดของโรคติดต่อได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดมาจากการขาดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเอง และส่วนหนึ่งมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ขยะเน่าเสียได้ง่าย ประกอบกับการเสียค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ ๓๐ บาทต่อเดือน เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งบริการเป็นวิธีที่สะดวก สบาย ทำให้ประชาชนขาดจิตสำนึกในการร่วมกันลดปริมาณขยะ 
      แนวทางการแก้ไขปัญหา
      ในปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และมีโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน และส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยให้มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง