• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายงานทางการเงิน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 19.04.2022
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 07.04.2022
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 07.04.2022
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ดาวน์โหลด 07.04.2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 17.03.2022
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 14.01.2022
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 14.01.2022
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลด 14.01.2022
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 13.01.2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 13.01.2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 13.01.2022
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด 14.10.2021
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 14.10.2021
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 14.10.2021
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 08.10.2021
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 07.10.2021
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 07.10.2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง