• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายงานทางการเงิน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 1/14/2022
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 1/14/2022
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลด 1/14/2022
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 1/13/2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 1/13/2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 1/13/2022
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด 10/14/2021
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 10/14/2021
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 10/14/2021
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 10/8/2021
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 10/7/2021
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 10/7/2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง