• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายงานทางการเงิน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานผลการตรวจสอบ (สตง.) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด 05/10/2022
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564ดาวน์โหลด 05/10/2022
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565ดาวน์โหลด 25/11/2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง