• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่สามารถสอบแข่งขันไวด้ ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด 10.03.2022
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ดาวน์โหลด 10.03.2022
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่ง ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด 10.03.2022
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด 06.01.2022
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2566 ดาวน์โหลด 05.11.2021
ประกาศหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงาานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 20.10.2021
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในการประเมิบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 20.10.2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง