• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

บทบาทภารกิจ

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แบ่งออกได้ 7 ด้าน คือ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 50 (2) ท.                                                           

, มาตรา 51 (8) ท. ,มาตรา 53 (3) ท. , มาตรา 16 (2) พ.)

- การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง (มาตรา 51 (7) ท. , มาตรา 53 (7) ท.)

- การจัดให้มีสาธารณูปการ ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ (ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา                                                      

, ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ) (มาตรา 54 (6) ท. , มาตรา 16 (5) พ.)

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 51 (1) ท. , มาตรา 53 (2) ท. , มาตรา 53 (6) ท. , มาตรา 16 (4) พ.)

- การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 51 (3) ท. , มาตรา 54 (1) ท. , มาตรา 16 (3) พ.)

- การผังเมือง (มาตรา 16 (25) พ.)

- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (28) พ.)

- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) พ.)

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การจัดการศึกษา (มาตรา 50 (6) ท. , มาตรา 54 (8) ท. , มาตรา 16 (9) พ.)

- การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา 54 (9) ท. , มาตรา 16 (4) พ.)

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                          

,สถานที่ทำการพิทักษรักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 50 (4) ท. , มาตรา 51 (6) ท. , มาตรา 53 (4) ท.                                     

, มาตรา 54 (5) ท. , มาตรา 54 (7) ท. , มาตรา 16 (19) พ.)

- การส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และผู้พิการ (มาตรา 50 (7) ท.                                         

, มาตรา 54 (4) , มาตรา 16 (10) พ.)

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 54 (10) ท. , มาตรา 16 (13) พ.)

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16 (7) พ.)

- การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 50 (3) ท. , มาตรา 16 (18) พ.)

- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 51 (4) ท. , มาตรา 24 (2) ท. , มาตรา 16 (20) พ.)

- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21) พ.) (10) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 51 (2) ท.                          

, มาตรา 53 (3) ท. , มาตรา 16 (22) พ.)

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 50 (1) ท.

, มาตรา 16 (30) พ.)

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 54 (11) ท. , มาตรา 16 (12) พ.)

- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23) พ.)

- การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27) พ.)

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 54 (50) ท. , มาตรา 16 (29) พ.)

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- กิจการเทศพาณิชย์ (มาตรา 51 (9) ท. , มาตรา 53 (8) ท. , มาตรา 54 (12) ท.)

- การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 51 (5) ท. , มาตรา 54 (3) ท. , มาตรา 16 (6) พ.)

- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) พ.)

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8) พ.)

5. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24) พ.)

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 50 (8) ท. , มาตรา 16 (11) พ.)

7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1) พ.)

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และประสิทธิภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15) พ.)

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มตรา 16 (16) พ.)

- สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ

ภารกิจหลัก  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

- รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

- ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

- ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

- ให้มีโรงฆ่าสัตว์

- ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

- ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

- ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

- ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ภารกิจรอง

ภารกิจรอง มาตรา 54  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

- ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

- บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

- ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

- ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

- ให้มีการสาธารณูปการ

- จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

- จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

- ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

- ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง