• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประสัมพันธ์ตำบลแม่ไร่

ข่าวประสัมพันธ์ตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 24/06/2022
วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในการประหยัดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด 15/06/2022
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผอ.กองช่าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผอ.กองการศึกษา พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
คำสั่งแบ่งหน้าที่ราชการสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 23/05/2022
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 12/05/2022
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 28/04/2022
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 19/04/2022
การแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด 01/04/2022
การบริการรับชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 31/03/2022
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 01/03/2022
กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจ (ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย) ดาวน์โหลด 22/02/2022
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง