• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เมืองแห่งการพัฒนา คิดอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง