• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คู่วิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล บนรากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง”

      ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และยกระดับให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระดับตำบล จังหวัดต่อไป เนื่องจากตำบลแม่ไร่มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง ทั้งยังมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายท่าน จึงควรจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็น เอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลต่อไป

      คู่วิถีชีวิตพอเพียง หมายถึง การอยู่ดีกินดี สามารถพึงพาตนเองได้ มีการผลิตที่เพียงพอต่อการดำรงตน พอประมาณ ไม่ก่อภาระหนี้สิน มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี เจริญรอยตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ได้แก่ เศรษฐกิจดี สังคมดี การศึกษาดี สุขภาพดี ทรัพยากรธรรมชาติดี สิ่งแวดล้อมดี ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

      ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รับผิดชอบ และบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม

      บนรากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง หมายถึง การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีพลังทางสังคมในการเผชิญปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยความสามัคคี เป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา และการเรียนรู้
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน 
3. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว และการประกอบอาชีพของราษฎร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
6. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข และอนามัยชุมชน 
8. ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ราษฎร 
10. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง