• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

นโยบาย

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาด้านสังคม 
7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง