• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ข้อมูลทั่วไป

1.4 ประชากรและเชื้อชาติ 

   จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,307 คน 3,697 ครัวเรือน ชาย 4,827 คน หญิง 5,480 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 704 คน / ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นเมือง ประมาณร้อยละ 60 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ประมาณร้อยละ 38 เชื้อสายอื่นๆ ประมาณ ร้อยละ 2

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย
จำนวนประชากรหญิง
รวม
1 บ้านป่ากว๋าว 453 404 473 877
2 บ้านสันกอง 545 309 381 690
3 บ้านป่าสักขวาง 296 303 326 629
4 บ้านฮ่องแฮ่ 157 160 183 343
5 บ้านดงมะตืน 380 652 688 1,340
6 บ้านห้วยไร่ 775 1,935 2,245 4,180
7 บ้านสันกอง 564 488 571 1,059
8 บ้านดอนชัย 305 333 362 695
9 บ้านสันกองใหม่ 222 243 251 494
รวม
 
3,697
4,013
4,432
10,307

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่จัน ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562) 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย
จำนวนประชากรหญิง
รวม
1 บ้านป่ากว๋าว 221 297 338 635
2 บ้านสันกอง 162 218 262 480
3 บ้านป่าสักขวาง 174 199 242 441
4 บ้านฮ่องแฮ่ 95 120 137 257
5 บ้านดงมะตืน 91 129 133 262
6 บ้านห้วยไร่ 397 909 953 1,862
7 บ้านสันกอง 152 228 293 521
8 บ้านดอนชัย 192 286 294 580
9 บ้านสันกองใหม่ 56 71 94 165
รวม
 
1,540
2,457
2,746
5,203


(ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ประจำปี 2555)

 

   1.5 การบริการพื้นฐาน 
•   การคมนาคมและการจราจร
- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เป็นเส้นทางหลักผ่านกลางชุมชน ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางทางหลวงชนบทป่าสักขวาง-บ้านฮ่องแฮ่ ระยะทาง 3.9 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายพระธาตุดอยตุงสายใหม่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 1 สาย ระยะทาง 220 เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 106 สาย ระยะทาง 32.798 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง 89 สาย ระยะทาง 29 กิโลเมตร
•   การประปา
- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาทั้งหมด จำนวน 441 ครัวเรือน
- แหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา จำนวน 2 แห่ง
•   การไฟฟ้า
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,096 ครัวเรือน

 

   1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ 
•   การไฟฟ้าการประกอบอาชีพ
ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพ (ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ประจำปี 2555) ดังนี้
- อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 38.60
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 23.70
- อาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 14.80
- ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 7.20
- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 6.60
- อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.60
- พนักงานบริษัท ร้อยละ 1.00
- อื่นๆ ร้อยละ 4.20
•   การไฟฟ้าการเกษตรกรรม
      ประชาชนส่วนใหญ่ ของตำบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพหลัก คือการทำ ทำไร่ ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง เสาวรส ยาสูบ และพืชผักต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแม่น้ำแม่ไร่ แม่น้ำคำ ปัจจุบันพื้นที่ทำนามักประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ นอกจากนี้ปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคพื้นเมืองและโคนม การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อบริโภคและเหลือไว้จำหน่าย และการเลี้ยงปลานิล ในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่จะทำการเกษตรตั้งแต่สองกิจกรรมขึ้นไป มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 8-10 ไร่ต่อครัวเรือน และสามารถจำแนกพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวนาปี 6,535 ไร่ ข้าวนาปรัง 1,816 ไร่ ถั่วเหลือง 557 ไร่ ข้าวโพดสาลี 52 ไร่ พืชผัก 106 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน 700 ไร่ ลิ้นจี่ 280 ไร่
•   การพาณิชยกรรมและการบริการ
ตารางที่ 3 แสดงหน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่

ลำดับที่
ประเภทบริการ
จำนวน (แห่ง)
1
ร้านค้าจำหน่ายของชำ
45
2
ร้านซ่อมรถ
19
3
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3
4
โรงแรม/รีสอร์ท
5
5
โรงสีข้าว
3
6
โรงงานทำเครื่องปั้นดินเผา
1
ลำดับที่
ประเภทบริการ
จำนวน (แห่ง)
7
โรงกลั่นสุราพื้นบ้าน
2
8
ร้านขายอาหาร
30
9
ร้านเสริมสวย
6
10
ร้านทำทอง
3
11
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
1
12
โรงอบชา
1
13
ฟาร์มเลี้ยงสุกร
3
14
โรงงานแปรรูปไม้
1
15
ปั๊มน้ำมัน
3
16
ร้านสะดวกซื้อ
1
17
สถานีขนส่งของบริษัทดอยตุงขนส่ง
1
18
ร้านสปา
1
19
ร้าน ล้าง อัด ฉีด
5
20
โรงอบเมล็ดทานตะวัน
1
21
โรงเผาอิฐ
9
22
สถานีบ่มใบยาสูบ
1


(ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556)

 

   1.7 สภาพทางสังคม 
ด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
• โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
- โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว
- โรงเรียนบ้านสันกอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน 
(รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง
• ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ๓ แห่ง
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาล
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสันกอง
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสันกอง 
ด้านศาสนา
• วัดและสำนักสงฆ์ 6 แห่ง ได้แก่
- วัดดอนมูล บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
- วัดสุวรรณาราม บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4
- วัดดงมะตืน บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- วัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
- วัดสันกอง บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
- สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ธรรม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
• คริสตจักร 9 แห่ง ได้แก่
- คริสตจักร ไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรธรรมพัฒนาไทย บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรไทยสมัคร บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงราย (CBS) บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรอิมมานูเอล 1 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- คริสตจักรอิมมานูเอล 2 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- คริสตจักรคาทอลิค บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
- คริสตจักรพระคุณแม่ไร่ (อิมมานูเอลบ้านบน) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 
- คริสตจักรบ้านสันกอง หมู่ที่ 7
ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
ด้านการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรแม่จัน 1 แห่ง
- ศูนย์ อปพร. ที่ทำการ ทต.แม่ไร่ 1 แห่ง
- หน่วยสมาชิกตำรวจบ้าน 1 แห่ง
- ศูนย์ ศพส.ทต.แม่ไร่ 1 แห่ง
- ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ๑ แห่ง
กลุ่มหรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
- ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่
- กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ไร่ (กพสต. ตำบลแม่ไร่)
- สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ไร่
- กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง
- กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลแม่ไร่
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลแม่ไร่
- กลุ่มเยาวชนตำบลแม่ไร่
- กลุ่มอนุรักษ์ดอกพุทธรักษ์ตำบลแม่ไร่
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ไร่ (อสม.)
- กลุ่มดอกตะล่อม
- ชมรมมิตรอาสา
- กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่
- ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลแม่ไร่

 

   1.8 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน 2 สาย ดังนี้
1. แม่น้ำคำ มีต้นกำเนิดจากตำบลแม่คำ ไหลผ่านตำบลแม่ไร่ เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว ผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝน และ ฤดูแล้ง และมักจะมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี
2. แม่น้ำแม่ไร่ มีต้นกำเนิดในตำบลแม่ฟ้าหลวง ไหลผ่านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2

 

   1.9 ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1.9.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
ฝ่ายการเมือง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 17 คน
- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง