• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ข้อมูลทั่วไป

 

1. ประชากรและเชื้อชาติ 

   จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,488 คน 3,918 ครัวเรือน ชาย 4,903 คน หญิง 5,585 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 874 คน / ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นเมือง ประมาณร้อยละ 60 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ประมาณร้อยละ 38 เชื้อสายอื่นๆ ประมาณ ร้อยละ 2

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากรชาย

จำนวนประชากรหญิง

รวม

1

บ้านป่ากว๋าว

477

408

474

882

2

บ้านสันกอง

592

328

388

716

3

บ้านป่าสักขวาง

304  

286

319

605

4

บ้านฮ่องแฮ่

163

156

181

337

5

บ้านดงมะตืน

418

722

749

1,471

6

บ้านห้วยไร่

818

1,966

2,287

4,253

7

บ้านสันกอง

593

491

585

1,076

8

บ้านดอนชัย

316

321

363

684

9

บ้านสันกองใหม่

237

225

239

464

รวม

 

3,918

4,903

5,585

10,488

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่จัน ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากรชาย

จำนวนประชากรหญิง

รวม

1

บ้านป่ากว๋าว

221

297

338

635

2

บ้านสันกอง

162

218

262

480

3

บ้านป่าสักขวาง

174

199

242

441

4

บ้านฮ่องแฮ่

95

120

137

257

5

บ้านดงมะตืน

91

129

133

262

6

บ้านห้วยไร่

397

909

953

1,862

7

บ้านสันกอง

152

228

293

521

8

บ้านดอนชัย

192

286

294

580

9

บ้านสันกองใหม่

56

71

94

165

รวม

 

1,540

2,457

2,746

5,203

(ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ประจำปี 2555)

   2. การบริการพื้นฐาน 
•   การคมนาคมและการจราจร

- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เป็นเส้นทางหลักผ่านกลางชุมชน ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 139 สาย ระยะทาง 49.61 กิโลเมตร                                                                                                           

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบทป่าสักขวาง-บ้านฮ่องแฮ่ ระยะทาง 3.15 กิโลเมตร                                                                                   

- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1149 ระยะทาง 2.09 กิโลเมตร

- ถนนลูกรัง 53 สาย ระยะทาง 2.57 กิโลเมตร

•   การประปา
- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาทั้งหมด จำนวน 3,124 ครัวเรือน                     

- มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 1,3,5,6,7,8,9 จำนวน 7 แห่ง                                                                                                     

มีระบบประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                     

- มีระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ (ป๊อกแทงค์)  จำนวน 2 แห่ง

•   การไฟฟ้า
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,890 ครัวเรือน                                                                                                                                 

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 แห่ง                                                                                                       

โทรศัพท์                                                                                                                                                                     

ปัจจุบันร้อยละ 99.99 ของครัวเรือนมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

   3. สภาพทางเศรษฐกิจ 
•   การประกอบอาชีพ
ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพ (ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ประจำปี 2562) ดังนี้
- อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 38.41
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 22.97
- อาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 12.78
- ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 9.98
- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 7.71
- อาชีพรับราชการ 2.26

- รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.15
- พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.78
- อื่นๆ ร้อยละ 3.63
•   การเกษตรกรรม
      ประชาชนส่วนใหญ่ ของตำบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพหลัก คือการทำ ทำไร่ ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง เสาวรส ยาสูบ และพืชผักต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแม่น้ำแม่ไร่ แม่น้ำคำ ปัจจุบันพื้นที่ทำนามักประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ นอกจากนี้ปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคพื้นเมืองและโคนม การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อบริโภคและเหลือไว้จำหน่าย และการเลี้ยงปลานิล ในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่จะทำการเกษตรตั้งแต่สองกิจกรรมขึ้นไป มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 8-10 ไร่ต่อครัวเรือน และสามารถจำแนกพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวนาปี 6,535 ไร่ ข้าวนาปรัง 1,816 ไร่ ถั่วเหลือง 557 ไร่ ข้าวโพดสาลี 52 ไร่ พืชผัก 106 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน 700 ไร่ ลิ้นจี่ 280 ไร่
•   การพาณิชยกรรมและการบริการ
ตารางที่ 3 แสดงหน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่

ลำดับที่

ประเภทบริการ

จำนวน (แห่ง)

1

ร้านค้าจำหน่ายของชำ

52

2

ร้านซ่อมรถ

19

3

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

5

4

โรงแรม/รีสอร์ท

4

5

โรงสีข้าว

3

6

โรงงานทำเครื่องปั้นดินเผา

2

7

ร้านขายอาหาร

20

8

ร้านเสริมสวย

8

9

ร้านทำทอง

1

10

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

2

11

โรงอบชา

1

12

โรงงานแปรรูปไม้

2

13

ปั๊มน้ำมัน

3

14

ร้านสะดวกซื้อ

2

15

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

1

16

สถานีขนส่งของบริษัทดอยตุงขนส่ง

1

17

ร้าน ล้าง อัด ฉีด

2

18

โรงเผาอิฐ

5

19

สถานีบ่มใบยาสูบ

1

20

สินเชื่อ

6

21

ขายอุปกรณ์การเกษตร/ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์

2

22

จำหน่ายเครื่องสำอาง

1

23

บริษัทประกันภัย

1

24

ร้านกาแฟ

7

25

โรงทอเสื่อ

2

26

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

4

27

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้า/อะไหล่รถยนต์

5

28

ร้านรับซื้อของเก่า

1

29

ร้านขายข้าวสาร

4

30

ตลาดสด

2

31

สถานพยาบาล

4

32

ร้านขายเสื้อผ้า

2

33

ร้านซักอบรีด

2

34

โรงงานคั่วกาแฟ

1

35

ร้านขายอาหารสัตว์

5

36

คลินิกรักษาสัตว์

1

37

ร้านจำหน่ายแว่นตา

1

38

ธนาคาร

1

              (ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)

   4. สภาพทางสังคม 
ด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
- โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว
- โรงเรียนบ้านสันกอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน 
(รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ๓ แห่ง
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาล
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสันกอง
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสันกอง 
ด้านศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์ 6 แห่ง ได้แก่
- วัดดอนมูล บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
- วัดสุวรรณาราม บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4
- วัดดงมะตืน บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- วัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
- วัดสันกอง บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
- สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ธรรม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
คริสตจักร 9 แห่ง ได้แก่
- คริสตจักร ไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรธรรมพัฒนาไทย บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรไทยสมัคร บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงราย (CBS) บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรอิมมานูเอล 1 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- คริสตจักรอิมมานูเอล 2 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- คริสตจักรคาทอลิค บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
- คริสตจักรพระคุณแม่ไร่ (อิมมานูเอลบ้านบน) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่
- คริสตจักรบ้านสันกอง หมู่ที่ 7
ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
ด้านการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรแม่จัน 1 แห่ง
- ศูนย์ อปพร. ที่ทำการ ทต.แม่ไร่ 1 แห่ง
- หน่วยสมาชิกตำรวจบ้าน 1 แห่ง
- ศูนย์ ศพส.ทต.แม่ไร่ 1 แห่ง
- ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ๑ แห่ง
กลุ่มหรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
- ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่
- กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ไร่ (กพสต. ตำบลแม่ไร่)
- สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ไร่
- กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง
- กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลแม่ไร่
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลแม่ไร่
- กลุ่มเยาวชนตำบลแม่ไร่
- กลุ่มอนุรักษ์ดอกพุทธรักษ์ตำบลแม่ไร่
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ไร่ (อสม.)
- กลุ่มดอกตะล่อม
- ชมรมมิตรอาสา
- กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่
- ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลแม่ไร่

   5. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน 2 สาย ดังนี้
1. แม่น้ำคำ มีต้นกำเนิดจากตำบลแม่คำ ไหลผ่านตำบลแม่ไร่ เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว ผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝน และ ฤดูแล้ง และมักจะมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี
2. แม่น้ำแม่ไร่ มีต้นกำเนิดในตำบลแม่ฟ้าหลวง ไหลผ่านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2

   6. ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1.9.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564) 
ฝ่ายการเมือง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 17 คน
- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน                                                                                                                                                     
6.1 การท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้

  เทศบาลตำบลแม่ไร่  มีการท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดังนี้   

  - ศูนย์วัฒนธรรมอาข่า ซาเจ๊ะ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่แสดงถึงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (อาข่า)ที่อาศัย

          อยู่บ้านดงมะตืน หมู่ ๕ และบ้านห้วยไร่ หมู่ ๖ และเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดประเพณีโล้ชิงช้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ

แห่งเทพธิดาผู้ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประเพณีโล้ชิงช้าถือเป็นพิธีกรรมที่มี

คุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้วยังเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของชาวอาข่า

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทอผ้าด้วยมือ  และมีสินค้าผลิตภัณฑ์จาก                               ชุมชนจำหน่าย

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าปัก  ตัดเย็บชุดแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์  

- ศูนย์การเรียนรู้แม่ไร่ฟาร์ม บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 หมู่ที่3 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเกษตร  ผักปลอดสารพิษและปศุสัตว์

- บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 บ้านสันกอง หมู่ที่7 บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน

     6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                    - กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง                        จำนวน            70  คน  

                    - กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่                          จำนวน            65  คน                                                                                         

                    - กลุ่มทำแคบหมู                                          จำนวน           15  คน

     7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     7.1 การนับถือศาสนา

วัด 5 แห่ง ได้แก่

                              1. วัดดอนมูล บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1

                              2. วัดสุวรรณาราม บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4

                              3. วัดดงมะตืน บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

                              4. วัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

                              5. วัดสันกอง บ้านสันกอง หมู่ที่ 7

 คริสตจักร  9  แห่ง ได้แก่

                              1. คริสตจักร ไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3

                              2. คริสตจักรธรรมพัฒนาไทย บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3

                              3. คริสตจักรไทยสมัคร บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3

                              4. คริสตจักรอิมมานูเอล 1 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

                              5. คริสตจักรอิมมานูเอล 2 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

                              6. คริสตจักรคาทอลิค บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

                              7. คริสตจักรคาทอลิค (วัดพระหฤทัย) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

                              8. คริสตจักรพระคุณแม่ไร่ (อิมมานูเอลบ้านบน) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

                              9. คริสตจักรบ้านสันกอง หมู่ที่ 7

     7.2 ประเพณีและงานประจำปี

             เดือน มกราคม            ตานข้าวใหม่

           เดือน เมษายน            ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    

           เดือน กรกฎาคม          เข้าพรรษา

           เดือน สิงหาคม           ประเพณีโล้ชิงช้า

 เดือน ตุลาคม             ออกพรรษา  สลากภัตร  งานบุญทอดกฐิน

 เดือน พฤศจิกายน        ประเพณียี่เป็ง

                 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

            - การใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์ โคมล้านนา อุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน

          - การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

          - ภาษาที่ใช้ภาษาล้านนา

     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

            1. ผลิตภัณฑ์ผ้าปักด้วยมือ เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ ผ้าม่าน ที่รองแก้ว

          2. โคมล้านนา

          3. เครื่องจักสาน

          4. ผลิตภัณฑ์เสื่อกก

          5. ผลิตภัณฑ์จากดินเผา รูปแบบต่าง ๆ

          6. อิฐมอญ

          7. อาหาร เช่น ขนมดอกจอก แคบหมู 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

     8.1 น้ำ

               แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  2 สาย ดังนี้

                    1.  แม่น้ำคำ  มีต้นกำเนิดจากตำบลแม่คำ  ไหลผ่านตำบลแม่ไร่  เริ่มตั้งแต่  หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว ผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่  ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝน  และ ฤดูแล้ง  และมักจะมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี

                    2.  แม่น้ำแม่ไร่  มีต้นกำเนิดในตำบลแม่ฟ้าหลวง  ไหลผ่านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่, หมู่ที่ 7   บ้านสันกอง, หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย, หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง 

     8.2 ป่าไม้

ตำบลแม่ไร่ไม่มีพื้นที่ป่าแต่มีการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เช่น ฌาปนสถาน และบริเวณสองข้างทาง

     8.3 ภูเขา

ตำบลแม่ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบและเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก  มีลำน้ำลำห้วยแม่ไร่ไหลผ่านในพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและเป็นศูนย์กลางธุรกิจร้านค้า 

     8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

            ดินมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ข้าวโพด เสาวรส สับปะรด

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง