• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 18/06/2023
ข้อมูลประเมินตนเองใบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศดาวน์โหลด 20/05/2023
ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 18/10/2022
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)ดาวน์โหลด 15/09/2022
รายงานผลสร้างวินัยในการจราจร2565ดาวน์โหลด 10/09/2022
โครงการสร้างวินัยในการจราจร2565ดาวน์โหลด 20/08/2022
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565ดาวน์โหลด 20/06/2022
ศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชใกล้เคียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด 25/05/2022
รายงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 - 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด 11/04/2022
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล2565ดาวน์โหลด 25/03/2022
เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประจปีงบประมาณ 2565ดาวน์โหลด 02/03/2022
รายงานการสังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูและบุคลากรกทางการศึกษาดาวน์โหลด 09/02/2022
รายงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด 10/12/2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง