• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

วันที่15 พฤศจิกายน 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการร่วมประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนเสนอของบประมาณปี 2567 และเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมถ้ามี และงานสาธารณสุข ดำเนิน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลั ผู้อำนวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกองทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมประชาคมแผนและโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครั้งนี้

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง