• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่ 29/11/2023
กิจกรรมพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ มีจิตสาธารณะ 29/11/2023
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานของดีตำบลแม่ไร่ 24/11/2023
ประชาสัมพันธุ์ประสงค์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 23/11/2023
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 23/11/2023
โครงการบ้านกาชาดร่วมใจ จังหวัดเชียงราย รายนางอะเลแคมา สุยะ บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 22/11/2023
ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอล 17/11/2023
งานกีฬาสีสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว ดอนชัย หมู่ที่ 1 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 16/11/2023
อบรมการทำปุ๋ยน้ำของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 14/11/2023
• วัดประชารัฐ สร้างสุข• 13/11/2023
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชน 09/11/2023
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลแม่ไร่ 04/11/2023
ลงพื้นที่เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจเยียวยาจิตใจญาติของแรงงานไทยที่ทำงานประเทศอิสราเอล 03/11/2023
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "ตลาดนัดสีเขียวตำบลแม่ไร่" 03/11/2023
การประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 03/11/2023
ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายพร้อมคณะมาส่ง 01/11/2023
เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมส่งข้าราชการโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง 1 ท่าน 01/11/2023
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ กล้าพันธ์ุใหม่ ทีมแม่ไร่ใฝ่รู้ 30/10/2023
ลงพื้นที่สำรวจศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลแม่ไร่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสันกอง ม.9 เพื่อการวางแผนและเตรียมการในการจัดสถานที่สำหรับเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลแม่ไร่ 30/10/2023
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2566 30/10/2023
12345678910...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง