• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
ลงพื้นที่ติดตามโครงการเทลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านห้วยไร่ ม.6 6/29/2022
กิจกรรมการทำลูกรอก เพื่อจำหน่าย 6/29/2022
นำเศษไม้ที่กีดขวางทางน้ำ ซ.4 ม.1 6/29/2022
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6/28/2022
นำเศษไม้ กิ่งไม้ ขอนไม้ ที่กีดขวางทางน้ำคลองน้ำบ้านห้วยไร่ ม.6 6/28/2022
ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านห้วยไร่ ม.6 6/28/2022
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 6/28/2022
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 6/27/2022
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 6/26/2022
ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 6/24/2022
ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลังจากฝนตก 6/24/2022
ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองและล้างทำความสะอาดถนน 6/24/2022
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 6/24/2022
คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 6/23/2022
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 6/23/2022
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 6/22/2022
ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงสีข้าว ปล่อยฝุ่นละอองรบกวนชาวบ้าน 6/21/2022
พิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 6/20/2022
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน? ประ?จำปีงบประมาณ? 2565) 6/20/2022
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ(กิจกรรมการทำขนมตะโก้? และขนมบัวลอย) 6/18/2022
123456789

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง